jeanine schreurs                research            stellingen proefschrift

   less more

Stellingen behorend bij het proefschrift
Living with Less: Prospects for Sustainability
In het openbaar verdedigd op 11 november 2010, Universiteit Maastricht

Niet het materialisme van de postmoderne consument vormt een obstakel voor duurzaamheid, maar juist het gebrek eraan. Als mensen meer waarde zouden hechten aan geld en goed, zou er minder verspild worden. (dit proefschrift)

Leven met minder geld is eerder een existentieel vraagstuk dan een financieel vraagstuk. Beleidsmakers en hulpverleners zouden er daarom goed aan doen meer te focussen op niet-financiële oplossingsrichtingen. (dit proefschrift)

Zuinigheid is een universeel menselijk levensprincipe; het behelst een gedragspraktijk en een handelingscomponent. Het zijn de waardeoordelen over zuinigheid die een open maatschappelijke discussie en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar duurzaamheid belemmeren. (dit proefschrift)

Als campagnes voor een duurzame leefstijl even grootschalig en voortvarend zouden worden aangepakt als het Deltaplan, dan zou het tij misschien nog te keren zijn. (dit proefschrift)

Dat in consumer studies consumptie vooral gedefinieerd is als kopen, is verklaarbaar vanuit de institutionele condities waarbinnen deze discipline zich ontwikkeld heeft. Uit de geringe wetenschappelijke aandacht voor andere vormen van consumptie mag niet geconcludeerd worden dat deze irrelevant zouden zijn. (dit proefschrift)

Verkwisters en vrekken lijden aan dezelfde psychische kwaal. Ze kunnen niet omgaan met de oneindige mogelijkheden die geld in abstracto te bieden heeft. (Simmel)

Demodernisering en demonisering gaan hand in hand.

Duurzaamheid onderzoeken is een hele klus; duurzaamheid praktiseren is een nog grotere opgave. De maatschappelijke waardering lijkt vooralsnog omgekeerd evenredig aan de geleverde inspanning.

Kunst kopen is een vorm van duurzame consumptie die meer gestimuleerd zou mogen worden, bijvoorbeeld door Kunstkoopzondagen in te stellen.

De uitersten raken elkaar: in ontwikkelingslanden hebben armen doorgaans de meeste kinderen, in welvarende landen juist de rijken. In alle gevallen geldt: kinderen is een rijk bezit.

  Propositions pertaining to the dissertation
Living with Less: Prospects for Sustainability
defended at November 11, 2010, Maastricht University

1. Not the materialism of the postmodern consumer is an obstacle to sustainability, but the lack of it. If people would attach greater value to money and to property, there would be less waste.

2. Living with less money is an existential, rather than a financial issue. Therefore policy makers and social workers should focus more on non-financial solutions.

3. Frugality is a universal principle of human life. It consists of two components: an attitude and an actual practice. The current value judgments on frugality are obstacles both to an open public debate and to fundamental academic research.

4. If campaigns for a sustainable lifestyle should be developed on a scale as ambitious and vigorous as the Dutch Delta plan*, possibly the tide could still be turned.

5. In consumer studies consumption is commonly defined as buying. This can be explained from the institutional conditions in which the discipline developed. The limited academic interest in other forms of consumption should not lead one to conclude that these are irrelevant."

6. Both spendthrifts and misers are suffering from the same mental disease. They are not able to handle the infinite possibilities that money has to offer in abstracto. (Simmel)

7. Demodernization and demonization go hand in hand.

8. To study sustainability is quite a job. To practice it is an even greater challenge. The social appreciation it yields as yet seems inversely proportional to the effort it costs.

9. Buying art is a form of sustainable consumption that should be encouraged, for example for instance by instituting Art Sunday Shopping.

10. Extremes touch: in developing countries it are the poor families who usually have the largest number of children, whereas in wealthy countries it are the very rich. But in all cases the rule applies that children are a precious possession.

* Following the disastrous floods of February 1953, the Dutch government instituted and realized the Delta plan, under which many and huge dykes and surge barriers were constructed to protect the lower delta of Rhine and Meuse from flooding.